Inschrijven
X
Naam:
email:
Firma:
Telefoon:
Datum:
Aantal personen:
Uw inschrijving wordt verzonden.
U kan ons vrijblijvend contacteren op
T 056 60 34 17 of E info@liratex.be
Uw inschrijving werd met succes verzonden.
U kan ons vrijblijvend contacteren op
T 056 60 34 17 of E info@liratex.be
Terug naar website
Info aanvraag
X
Naam:
email:
Vraag:
Uw inschrijving wordt verzonden.
U kan ons vrijblijvend contacteren op
T 056 60 34 17 of E info@liratex.be
Uw inschrijving werd met succes verzonden.
U kan ons vrijblijvend contacteren op
T 056 60 34 17 of E info@liratex.be
Terug naar website

Algemene Voorwaarden

1. Alle offertes, orderbevestigingen, aannemings- en verkoopcontracten en leveringen gebeuren onder de hierna vermelde voorwaarden. Onze algemene voorwaarden primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de koper.

2. De overeenkomst is pas bindend voor de verkoper nadat deze het order schriftelijk heeft bevestigd.

3. De koopwaar blijft eigendom van de verkoper zolang de koper de prijs voor alle goederen, ooit geleverd door de verkoper, niet betaald heeft. Zolang deze goederen niet volledig betaald werden is het de koper verboden de goederen te verkopen, te verpanden of op enig andere wijze als zekerheid aan te wenden. Het risico van de goederen gaat over op de koper zodra de verkochte goederen voldoende gespecifieerd zijn en in ieder geval vanaf de levering.

4. De levering gebeurt op de maatschappelijke zetel van de verkoper hetzij op het ogenblik van de afgifte van de goederen, hetzij na kennisgeving aan de koper dat de goederen te zijner beschikking staan. De opgegeven leveringstermijnen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, geen uiterste termijnen. Het niet in acht nemen van de opgegeven leveringstermijnen door de verkoper kan geen aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst of tot enige eis tot schadevergoeding vanwege de koper. Indien daarentegen door nalatigheid of fout van de koper de afgifte van de koopwaar vertraging oploopt, dan heeft de verkoper het recht om aan de koper bergings- en bewaringskosten aan te rekenen a rato van 500 F/dag/m3 ingenomen ruimte, dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de verkoper om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding zoals bepaald in art, 9. 

5. De conformiteit wordt slechts gewaarborgd met inachtneming van de gebruikelijke toleranties. Ingeval van eigen fabricaat verbindt de koper zich tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis. Met het oog op het vrijwaren van zijn belangen wordt de koper verzocht de goede staat van het vrachtgoed na te gaan, vooraleer het in ontvangst te nemen en gebeurlijk het nodige voorbehoud te maken tegenover de transporteur, die alleen verantwoordelijk is.

6. Klachten wegens zichtbare gebreken dienen - op straffe van onontvankelijkheid - aan de verkoper gemeld te worden bij aangetekende brief binnen drie dagen na ontvangst van de koopwaar of, indien de goederen binnen die periode een bewerking ondergaan hebben of werden doorverkocht, vóór het tijdstip van de bewerking en/of de voortverkoop. Klachten wegens verborgen gebreken dienen - op straffe van onontvankelijkheid - per aangetekende brief aan de verkoper gemeld te worden binnen drie maand na levering van de koopwaar. Bedrukte goederen worden niet teruggenomen, ingeval de klachten als rechtmatig aanvaard worden beperkt het verhaal van de koper zich tot het bedrog van de factuur van de betrokken zending. De verkoper behoudt zich het recht voor de rechtmatig geweigerde koopwaar te vervangen, zonder verdere schadeloosstelling. Klachten, zelfs indien zij gegrond zijn, machtigen de koper niet de uitvoering van het contract te weigeren voor de goederen welke niet het voorwerp van de klacht uitmaken. 

7. De facturen zijn contant betaalbaar in de maatschappelijke zetel van de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij vertraging in de betaling zal het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 15/jaar vanaf de datum van de factuur. Ingeval een factuur geheel of gedeeltelijk niet betaald blijft gedurende meer dan 30 dagen vanaf haar vervaldatum, zal het verschuldigd bedrag van de factuur - na ingebrekestelling - van rechtswege verhoogd worden met 12 met een minimum van 125 € en een maximum van 2.000 €, ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling en dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur maakt alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval heeft de verkoper het recht om eventuele nog lopende bestellingen te annuleren ook al werden deze door hem aanvaard.

8. Ingeval van opeenvolgende leveringen, heeft de verkoper het recht betaling te vragen van ieder reeds geleverd en aanvaard gedeelte. In geval van niet-betaling is de verkoper gerechtigd de volgende leveringen op te schorten dan wel het contract te ontbinden, In dit laatste geval is de koper een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald wordt op 30 van de verkoopwaarde van het niet-uitgevoerde contract.

9. Wanneer de koper hetzij in onderhavige, hetzij in enig ander contract zijn verplichtingen niet nakomt, kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel zijn verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de koper. Het volstaat dat de verkoper hiertoe zijn uitdrukkelijke wil laat kennen (o.m. per brief). Ingeval van ontbinding is door de koper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30 van de verkoopwaarde van het niet uitgevoerde contract.

10. De koper vrijwaart de verkoper tegen alle rechtsvorderingen die tegen deze laatste zouden worden ingesteld op grond van vervaardiging van T-Shirts met daarop logo's, teksten etc. die door een merk of een gedeponeerd model of eender welk ander privatief recht zijn beschermd. 

11. Ingeval van betwisting m.b.t. het ontstaan, de interpretatie en de uitvoering van onderhavige overeenkomst zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd, hetzij de verkoper verkiest om de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank van de woonplaats van de koper. Partijen komen overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgisch recht. 

12. Het uitgeven van een handelseffect en/of het aanvaarden van wissels of andere verhandelbare waardepapieren, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van bovenstaande verkoopsvoorwaarden.

13. Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk bedongen zijn. Nietigheid van één van bovenstaande bedingen brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.